Nasza droga do Twoich rozwiązań

O nas

Nasze doświadczenie opiera się na kilku latach pracy, głównie z firmami z branży TSL. Obsługujemy m.in. Związki Pracodawców, krajowe i międzynarodowe firmy transportowe i spedycyjne oraz producentów. Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach prowadzenia szkoleń i konferencji oraz studiów podyplomowych "IOD - Inspektor ochrony danych osobowych. Zarządzanie Ochroną Informacji w Firmie". Znamy problemy branży i chętnie podzielimy się z Państwem naszymi rozwiązaniami.

O nas

RODO

KONSEKWENCJĄ NARUSZEŃ SĄ KARY FINANSOWE DO 20 MLN EURO LUB 4% CAŁKOWITEGO ŚWIATOWEGO ROCZNEGO OBROTU, JEDNAK MOGĄ SIĘ ONE OKAZAĆ BARDZIEJ KOSZTOWNE WIZERUNKOWO - POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ UTRATĘ WIARYGODNOŚCI W OCZACH KLIENTA.
Poznaj 5 kroków pewności przygotowania do RODO

Audyty i wdrożenia

Składowe oferty stanowią: AUDYT WSTĘPNY, WDROŻENIE, AUDYT KOŃCOWY. Audyt realizowany jest drogą elektroniczną, wykonywany w oparciu o wiadomości dostarczone przez zamawiającego za pośrednictwem ankiety online. Forma ta umożliwia zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy pod kątem wymogów RODO. Na podstawie przekazanych informacji zamawiający otrzymuje raport, który stanowi podstawę do podjęcia w przedsiębiorstwie działań spełniających obowiązki wynikające z rozporządzenia. Wdrożenie umożliwia wsparcie w zastosowaniu zaleceń przygotowanych na podstawie audytu wstępnego, szczególnie: weryfikację lub opracowanie wymaganej dokumentacji, konsultacje realizowanych projektów, opiniowanie procesów, weryfikację lub stworzenie polityk, procedur i instrukcji umożliwiających wykazanie spełnienia nałożonych obowiązków, analizę podstaw prawnych przetwarzania danych, ocenę systemu ochrony danych osobowych. Audyt końcowy realizowany jest w siedzibie zamawiającego i przede wszystkim obejmuje kontrolę z etapu wdrożenia, zakończony jest natomiast raportem określającym stopień wywiązania się z wymogów rozporządzenia oraz dalsze zalecenia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ W ZAKRESIE RODO

Outsourcing inspektora danch

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osób Fizycznych każdy podmiot powinien przeprowadzić analizę, która pozwoli ustalić istnienie bądź brak obowiązku wyznaczenia IOD oraz udokumentować ją. Grupa Robocza zaleca powołanie Inspektora Danych Osobowych, nawet jeśli RODO nie nakłada bezpośrednio takiego obowiązku. Powołanie Inspektora ułatwi przestrzeganie przepisów oraz może mieć WPŁYW NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

Istnieje możliwość wyznaczenia jednego IOD dla kilku podmiotów powiązanych, a instytucja IOD stała się też jednym z elementów wymaganych w ramach wdrożenia wiążących reguł korporacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych podlegających przekazaniu do państw trzecich.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ W ZAKRESIE RODO

Szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. kwestie związane z:
 • analizą przepisów branżowych pod kątem stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • aktualnymi interpretacjami UODO,
 • różnicą między upoważnieniem do przetwarzania danych a powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
 • przetwarzaniem wizerunku w rekrutacji i trakcie zatrudnienia,
 • systemem monitoringu obiektu i pojazdów,
 • przetwarzaniem danych dostępnych w CEIDG czy KRS,
 • przetwarzaniem danych o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa,
 • procesem pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych i zachodzących w nim zmianach.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE SĄ DLA: OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW LUB INSPEKTORÓW DANYCH OSOBOWYCH.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ W ZAKRESIE RODO

RODO - praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znane również pod skrótem: „RODO” lub „GDPR” jest stosowane bezpośrednio od 25 maja 2018 roku.

Mając na uwadze stopień ryzyka i poziom trudności interpretacji i stosowania RODO, przygotowaliśmy „RODO - praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”, będący źródłem dobrej wiedzy pozyskanej w praktyce. Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, mającego styczność z problematyką ochrony danych osobowych. Celem jest przystępne nakreślenie wymagań Rozporządzenia, z naciskiem na prawa i obowiązki związane z działalnością przedsiębiorców.

DO PORADNIKA ZAŁĄCZONY JEST PAKIET DOKUMENTÓW, stanowiący jego dopełnienie oraz będący fundamentalną częścią wdrożenia w każdym przedsiębiorstwie.

Co zawiera oraz jakie kwestie zostały poruszone w Poradniku:
 1. Definicje
 2. Kto powinien dostosować swoją działalność do RODO?
 3. Jakie informacje stanowią dane osobowe?
 4. Szczególne kategorie danych osobowych.
 5. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 6. Przedsiębiorca jako administrator danych czy podmiot przetwarzający?
 7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 8. Obowiązki administratora danych - praktyczne zagadnienia:
  • - Obowiązek informacyjny
  • - Obowiązki administratora danych wynikające ze stosowania monitoringu
  • - Obowiązek zgłaszania naruszeń
  • - Dokumentacja ochrony danych
  • - Rejestr czynności przetwarzania danych
  • - Ocena skutków
  • - Powołanie Inspektora Ochrony Danych
  • - Obowiązek realizacji praw osób fizycznych
Pakiet dokumentów zawiera:
 • Upoważnienie do przetwarzania danych
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych
 • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych
ZAPYTAJ O OFERTĘ

E-LEARNING

Każde przedsiębiorstwo lub instytucja charakteryzuje się indywidualnymi potrzebami i specyfiką branży. Wsparcie we wdrażaniu pracowników, implementacji nowych produktów i usług, przekazywaniu kluczowych treści, z którymi powinni zapoznać się pracownicy to przykładowe obszary, w których e-learning stosowany jest powszechnie.
JEST TO BARDZO ELASTYCZNY I LIKWIDUJĄCY BARIERY TERYTORIALNE MODEL SZKOLENIA. PROWADZONE NA PŁASZCZYŹNIE WIRTUALNEJ ZAPEWNIAJĄ MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU KOMPETENCJI W SPOSÓB DOGODNY, ALE Z ZACHOWANIEM WYSOKIEJ MERYTORYCZNEJ JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI.
E-LEARNING TO POŁĄCZENIE:
 • treści dostosowanych do potrzeb Klienta
 • form interaktywnych, służących skupieniu uwagi i zwiększających zaangażowanie
 • przykładów osadzonych w realiach konkretnej branży, pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce
E-LEARNING ZAPEWNIA:
 • mobilność i wygodę - e-szkolenia można odbyć w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu i w dowolnym czasie
 • efektywność - obejmuje zarówno kwestie związane ze sposobem przekazywania wiedzy, jak i problematyką skupienia uwagi oraz budowania motywacji u Użytkowników, a rezultaty są mierzalne - szkolenia zakończone jest testem
 • powtarzalność - możliwość wielokrotnego przejścia modułów przez Użytkowników, co wpływa na lepsze zrozumienie i przyswojenie materiału
 • oszczędność czasu i redukcja kosztów w stosunku do szkoleń stacjonarnych - w jednej chwili możemy przeszkolić dowolną liczbę pracowników i uniknąć kosztów dodatkowych - noclegu, wynajmu sal szkoleniowych, dojazdu
 • elastyczność - możliwość modyfikacji treści i wkładu

Pracujemy tak, aby w miarę możliwości zapewnić minimalizację zaangażowania Klienta w proces tworzenia szkolenia. Posiłkujemy się materiałami źródłowymi i ogólnymi wytycznymi w zakresie celu, przesłania i odbiorów materiałów. Zapewniamy również dostęp do naszej platformy LMS oraz jej obsługę administracyjną.

E-learning z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)

OFERUJEMY E-LEARNING Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

W ramach pakietu szkolenia online oferujemy trzy moduły zawierające informacje z obszaru ochrony danych osobowych:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH
2. POSTĘPOWANIE Z INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA
3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

ZAPYTAJ O OFERTĘ

MEDIACJE

Konflikt jest starciem się ludzkich poglądów, interesów, zachowań. To zjawisko nieuchronnie związane z życiem społecznym. W przypadku, gdy w relacjach pojawiają się rysy, warto zastanowić się, czy w imię dalszych stosunków nie rozważyć mediacji, zamiast wnosić pozew, bowiem pozasądowa sprawiedliwość jest równie skuteczna.
MEDIACJA = ZACHOWANIE RÓWNOWAGI SIŁ +
RESPEKTOWANIE PRAW POMIĘDZY STRONAMI

Mediator jest gwarancją zbudowania świadomości prawnych i faktycznych konsekwencji poczynań obu stron. Stanowi to o możliwości planowania działań, ustępstw, kompromisów z uwzględnieniem potencjalnych korzyści i zagrożeń. NIEWĄTPLIWIE, MEDIACJA JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ZAWARCIE UGODY SPEŁNIAJĄCEJ WYMÓG ZAPEWNIENIA JEDNAKOWEJ OCHRONY INTERESÓW KAŻDEJ ZE STRON.

Po co wdawać się w spór, kiedy można rozmawiać? Czyli o zaletach mediacji.
 • ekonomiczna: mniejsze, łatwiejsze do skalkulowania koszty
 • szybka: jej przebieg jest uzależniony od woli i aktywności stron
 • efektywna: przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą tej zawartej przed sądem
 • poufna: informacje o fakcie jej prowadzenia są ograniczone, nie cierpi zatem na tym wizerunek stron, tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, mediatora natomiast obowiązuje dyskrecja
 • przystępna: brak procedur i formalności
 • elastyczna: rozwiązania skrojone na miarę stron, pełna kontrola zainteresowanych nad przebiegiem procesu, co w rezultacie daje poczucie obopólnej wygranej i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo stosowania się stron do powziętych ustaleń
 • bezstresowa: spotkanie na neutralnym, dogodnym gruncie w obecności niezależnej osoby trzeciej - mediatora - daje szanse wypracowania ugody, jak i sprzyja dobrym stosunkom - co jest bardzo istotne na płaszczyźnie rodzinnej, osobistej, a zwłaszcza biznesowej, kiedy strony rozważają dalszą współpracę
OFERUJEMY MEDIACJE W ZAKRESIE CYWILNYM I GOSPODARCZYM.
Do mediacji gospodarczej mogą zostać skierowane sprawy dotyczące konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie:
 • sporów o zapłatę
 • sporów w sprawach transportowych
 • sporów dotyczących naruszenia umów
 • sporów pomiędzy partnerami biznesowymi
 • sporów nieuczciwej konkurencji
Do mediacji cywilnych mogą zostać skierowane sprawy dotyczące konfliktów pomiędzy osobami fizycznymi, jak również osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi w zakresie:
 • sporów o zapłatę
 • sporów o podział majątku
 • sporów o podział współwłasności
 • sporów o podział spadku
 • sporów dotyczących umów cywilnych
ZAPYTAJ O OFERTĘ

DORADZTWO

SKUTECZNE DORADZTWO TO TAKIE, KTÓRE PRZEKŁADA SIĘ NA REALIZACJĘ POSTAWIONYCH WCZEŚNIEJ CELÓW I PRZEDE WSZYSTKIM PRZYNOSI WYMIERNY ZYSK DLA FIRMY.

Celem doradztwa jest zdefiniowanie obszarów, wokół których najkorzystniej skupić zakres działań i wymagających rozwoju oraz wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań. Usługi, które świadczymy skupione są na planowaniu i wdrażaniu rozwiązań strategicznych i operacyjnych. Niezależnie, czy płaszczyzna wymagająca wsparcia dotyczy rozwoju organizacji, efektywności i współpracy poszczególnych zespołów, czy też ma związek z indywidualnymi jednostkami, proces zaprojektowany jest w taki sposób, by zaspokoić wszystkie potrzeby.

DLACZEGO WARTO?
 • uzyskasz obiektywne spojrzenie na rzeczywistą sytuację i perspektywy
 • stworzysz strategiczne założenia rozwojowe
 • poprawisz sytuację ekonomiczną dzięki podnoszeniu sprawności operacyjnej
 • wdrożysz optymalne rozwiązania poprzez skuteczną identyfikację obszarów potencjalnego wzrostu
 • zmaksymalizujesz zysk dzięki analizie istniejących procesów i wprowadzeniu ich słusznych usprawnień
 • zbudujesz wśród pracowników świadomość pożądanej ścieżki rozwoju organizacji
Specjalizujemy się w doradztwie:
 • biznesowym
 • w zarządzaniu firmą
 • negocjacji
 • w zakresie strategii rozwoju firmy
 • w zarządzaniu procesami i projektami
 • wsparcia w obszarze konstruowania pism reklamacyjnych
ZAPYTAJ O OFERTĘ

SZKOLENIA

FIRMA = LUDZIE ROZWÓJ PRACOWNIKÓW = ROZWÓJ BIZNESU

Zdolność obserwowania otoczenia, gromadzenia wiedzy, uczenia się na własnych błędach to cechy prężnie rozwijających się organizacji. Głównych ich kapitałem, fundamentem, na którym budowana jest przewaga konkurencyjna, obok zasobów materialnych, jest zasób intelektualny przedsiębiorstwa - baza doświadczenia, kompetencji zatrudnionych w nim osób.

KOMPLEKSOWO WDRAŻANY SYSTEM SZKOLEŃ W CELU BUDOWANIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW, PODNOSI JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ ORGANIZACJI, A CO ZA TYM IDZIE PRZEKŁADA SIĘ NA PRZYCHODY.

KAŻDA ZŁOTÓWKA PRZEZNACZONA NA ROZWÓJ PRACOWNIKA PRZYNOSI OK. 170% ZYSKU – WEDŁUG BADAŃ SARATOGA HC BENCHMARKING 2013.

SKUPIAMY SIĘ NA TYM, ABY POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA BYŁY DOPASOWANE DO POTRZEB FIRMY I ODNOSIŁY SIĘ DO SPECYFIKI JEJ FUNKCJONOWANIA, NIEZBĘDNA JEST WIĘC WCZEŚNIEJSZA ANALIZA.

COACHING

Profesjonalny coaching jest relacją partnerską, która pomaga ludziom osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w życiu, w karierze, w firmach i organizacjach w krótkim czasie (coaching według największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów - International Coach Federation).

 • dla firm
  Skierowany jest do osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach w firmie: od handlowca, przez menedżera, aż po dyrektora najwyższego szczebla - w tym również prezesa. Celem jest przede wszystkim podniesie efektywności kadry, wzrost skuteczności w realizacji projektów oraz wzmocnienie rentowności wszystkich toczących się przedsięwzięć. Zaletami wdrożenia tego typu metody rozwoju są również: lepsza organizacja pracy i zarządzanie czasem, a ponadto niwelowanie ryzyka potencjalnego wypalenia zawodowego pracowników.
  ZGODNIE Z BADANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ METRIXGLOBAL LLC WSKAŹNIK ROI (ZWROT INWESTYCJI Z COACHINGU) PLASUJE SIĘ NA WYSOKOŚCI 500%.

 • osobisty
  Coaching osobisty zespala teraźniejszość z przyszłością - proces koncentruje się bowiem na tym, w jakim punkcie życiowym uczestnik się znajduje, a w jakim pragnie się znajdować. Jest to szczególna odmiana pracy z pogranicza szkolenia i doradztwa - program oparty jest na relacjach partnerskich, skrojony na miarę konkretnej osoby, elastyczny, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału dostępnych środków i możliwości dokładniejszego monitorowania efektów. Zakres pracy może obejmować na przykład: rozwój osobisty - odkrycie wartości i potrzeb, motywowanie do działania, budowanie pewności siebie i w swoje możliwości, wprowadzenie w życie jakiegoś projektu, osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, zmiany na płaszczyźnie zawodowej, radzenie sobie ze stresem, poprawę relacji w rodzinie czy w pracy.

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA DLA ŚREDNIEJ I WYŻSZEJ KADRY MENADŻERSKIEJ

Obejmuje zakresem:
 • doskonalenie kompetencji w zakresie zwiększania efektywności pracy
 • efektywne zarządzanie czasem i środowiskiem pracy
 • radzenie sobie w sytuacjach stresogennych
 • komunikacje interpersonalną i perswazję
 • zarządzanie zespołem
 • trudne rozmowy: ocenianie, dyscyplinowanie, zwalnianie
 • rozwiązywanie kwestii spornych
 • współpracę zespołowa na co dzień
 • trening z zakresu mechanizmów i narzędzi motywacji

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE I Z TECHNIK SPRZEDAŻY

Obejmuje zakresem:
 • uświadomienie priorytetów dotyczących obszaru sprzedaży i kontaktów z klientem
 • podnoszenie kompetencji w zakresie znajomości i stosowania technik sprzedaży
 • udoskonalenie zdolności prowadzenia i kontroli rozmowy handlowej, ściśle związanej z umiejętnością postrzegania sytuacji sprzedażowej z perspektywy klienta i jego potrzeb
 • pogłębienie wiedzy na płaszczyźnie komunikacji z klientem, zwłaszcza w trudnych sytuacjach sprzedażowych
 • uświadomienie korzyści z wykorzystywania posiadanych potencjałów
 • proaktywność
ZAPYTAJ O OFERTĘ

BHP

WRAZ Z PARTNERAMI, STAWIAMY SOBIE ZA CEL OKREŚLENIE I ELIMINACJĘ WSZELKICH POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I NIEPOŻĄDANYCH ZDARZEŃ W PAŃSTWA FIRMIE.

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdej firmy, niezależnie od branży, w której prosperuje. Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tych obowiązków na pracodawcę nałożone są szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, ujęte w liczne przepisy i zasady.

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OUTSOURCINGU BHP, KTÓRY JEST CORAZ CZĘŚCIEJ STOSOWANYM SPOSOBEM NA OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW W FIRMIE.

Oferta obejmuje:
 • kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) - dla pracowników i pracodawców
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, protokołów powypadkowych, instrukcji stanowiskowych i inne według potrzeb bądź zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy
 • organizację szkoleń niezbędnych dla uzyskania specjalistycznych uprawnień
 • przygotowanie instrukcji przeciwpożarowych i dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych
ZAPYTAJ O OFERTĘ

UBEZPIECZENIA

BEZ WĄTPIENIA, KLUCZOWYMI KWESTIAMI W BRANŻY TRANSPORTOWEJ SĄ WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ SKROJONE DO POTRZEB ROZWIĄZANIA UBEZPIECZENIOWE.

Adresatami programów ubezpieczeń transportowych są podmioty gospodarcze, na których ciąży odpowiedzialność za potencjalne niebezpieczeństwo utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu lub są zobowiązane umowami handlowymi do jego ubezpieczenia na rzecz kontrahentów. Jednocześnie, inne przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne również powinny mieć na uwadze konieczność niwelowania w swojej pracy ryzyka szkody i kosztów z nią związanych, poprzez wykupienie stosownych ubezpieczeń.

WRAZ Z PARTNERAMI, DBAMY O TO, BY EFEKTAMI NASZYCH DZIAŁAŃ BYŁY WYMIERNE KORZYŚCI DLA KLIENTÓW - REDUKCJA KOSZTÓW ARANŻACJI PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO ORAZ OPTYMALIZACJA OCHRONY.

Zakres naszych działań obejmuje między innymi:
 • analizę obecnego ubezpieczenia - zakres, opłacalność, ryzyko z niego wynikające
 • pomoc w doborze oraz prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji w zakresie warunków merytorycznych i finansowych proponowanych rozwiązań ubezpieczeniowych
 • audyt firm z branży TSL w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw w celu wskazania kontrahentów wysokiego ryzyka
 • ubezpieczenie chroniące kierowców i zabezpieczające pracodawców w jednym, w zakresie szerszym niż pokrywany przez EKUZ
ZAPYTAJ O OFERTĘ

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz kontaktowy
Administratorem Twoich danych osobowych jest SKANIA MDS Sebastian Kania z siedzibą w Wysokiej, ul. Brzozowa 2/9, 52-200 Wrocław. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu korespondencji mailowej, przedstawienia oferty, zawarcia bądź wykonania umowy. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych w ustandaryzowanym formacie, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w Polityce Prywatności.

Twoja wiadomość została wysłana.

Kontakt

logo
SKANIA MDS SEBASTIAN KANIA
Adres siedziby Wysoka, Brzozowa 2/9
52-200 Wrocław
NIP: 6922314164
Telefon +48 509 078 909
Telefon +48 505 133 119
Adres email skania@skania.pl